سیره امام علی (ع) درتحدیدقدرت دولت ازمنظرفریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران

2 دانشجوی دکترای تاریخ اهل بیت (ع)، جامعة المصطفیالعالمیة، قم، ایران.

3 دانشجوی دکترای شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

تحدید قدرت در طول تاریخ شکل‌گیری قدرت سیاسی یعنی، به موازات تاریخ پیدایش جوامع بشری، دغدغه دولت‌هابوده است.تحدید قدرت دولت با توجه به سیره امام علی (ع)مسئله‌ای است که کمتر بررسیشده است.هرچند فعالیت‌‌های پژوهشی متعددی در حوزه قدرت سیاسی در سیره امیرمؤمنان (ع) انجام شده است، اما پژوهشی به‌‌صورت مجزا در موضوع تحدید قدرت سیاسی در سیره امام علی (ع) صورت نگرفته است.بنابراین،همواره این پرسش مطرح بوده است که سیره امیرمؤمنان علی (ع)در تحدید قدرت دولت از منظر فریقین چیست. به نظر می‌رسد از دیدگاه امام علی (ع)توجه به حقوق مردم علیه دولت نوعی تحدید قدرت دولت است. پژوهش حاضر با هدف نشان‌‌دادن محدوده اعمال قدرت کارگزاران دولت اسلامی از منظر امام علی (ع)انجام شد و این نتیجه حاصل گردید که قدرت دولت از منظر امام علی (ع) بی‌‌حد و مرز نبوده و در چارچوب احکام دین یعنی، نظارت عمومی، نظارت اداری، تأمین منافع عمومی و رعایت حقوق مخالفان، مهار و کنترل شده است.
 

کلیدواژه‌ها