بررسی و تحلیل منابع تاریخی درباره رقیه بنت الحسین (س)؛ از آغاز تا قرن هفتم هجری قمری

نویسندگان

چکیده

اسارت اهل بیت امام حسین (ع) و واقعه جانسوز شهادت رقیه بنت الحسین (س) در خرابه شام از مصائب بزرگ کربلاست. این واقعه به آن‌‌دلیل‌‌که در دوره‌‌های اخیر توسط برخی از نویسندگان، شکل ادبیات داستانی و افسانه به‌‌خود گرفته و مطالبی به آن افزوده شده است، مورد شک و تردید قرار دارد تاجایی‌‌که برخی از افراد، با استناد به همین داستان‌‌ها، اصل وجود دختری به‌‌نام رقیه را برای امام حسین (ع) انکار و یا مورد تشکیک قرار داده‌‌اند. پژوهش حاضر منابع کهن در این مورد را تا قرن هفتم هجری قمری مورد بررسی قرار داده و با کاربست روش تاریخی به تجمیع گزاره‌‌ها، شواهد و قرائن مرتبط با این موضوع پرداخته و براساس معیارها و ضوابط روش تحقیق در تاریخ، آنها را تحلیل نموده است. پژوهش حاضر، اسناد قابل توجهی را مبنی بر وجود رقیه بنت الحسین (ع) و شهادت ایشان در ایام اسارت خاندان امام حسین (ع) در شام، ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها